СОО №001/23.06.2017 с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на помещения в сградата на Дом за Медико-социални грижи за деца гр. Бургас“. Дата на създаване: 23.06.2017 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер:9065587

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 20.5.2018 г. (4003.50 kb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 20.5.2018 г. (875.85 kb)

Протокол на комисията по чл.96, ал.4 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 20.5.2018 г. (7693.44 kb)

Договор чрез събиране на оферти с обява № ДД037 от 26.07.2017 год - 20.5.2018 г. (5984.03 kb)

Приложения към договор чрез събиране на оферти с обява № ДД037 от 26.07.2017 год - 20.5.2018 г. (12080.14 kb)

Вашият коментар