ПС 001/09.10.2017 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2017-0002

Решение за откриване на процедурата09.10.2017 г. (632 kb)

Обявление за обществена поръчка09.10.2017 г. (2802 kb)

Документация за обществена поръчка09.10.2017 г. (1009 kb)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите от 31.10.2017г.06.11.2017 г. (863 kb)

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП20.11.2017 г. (123 kb)

Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка18.12.2017 г. (1802 kb)

Протокол No.118.12.2017 г. (2827 kb)

Протокол No.218.12.2017 г. (2218 kb)

Протокол No.318.12.2017 г. (5098 kb)

Вашият коментар