ПС 001/10.10.2016 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер:00936-2016-0002

Решение за откриване на процедурата - 10.10.2016 г. (1952.55 kb)

Обявление за обществена поръчка - 10.10.2016 г. (8810.64 kb)

Заглавна страница и съдържание - 10.10.2016 г. (69.66 kb)

Образци на документи - 10.10.2016 г. (937.50 kb)

Проект на Договор - 10.10.2016 г. (53.94 kb)

Техническа спецификация - 10.10.2016 г. (286.04 kb)

Указания за подготовка на образците на документите - 10.10.2016 г. (58.78 kb)

Указания за подготовка на офертите - 10.10.2016 г. (297.82 kb)

Разяснение по документацията за обществената поръчка - 27.10.2016 г. (400.56 kb)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите от 10.11.2016 г. - 11.11.2016 г. (5564.52 kb)

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - 23.11.2016 г. (415.43 kb)

Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП - 12.12.2016 г. (333.57 kb)

Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка - 20.12.2016 г. (3060.11 kb)

Протокол от 10.11.2016 год. - 20.12.2016 г. (5573.49 kb)

Протокол от 23.11.2016 год. - 20.12.2016 г. (4611.43 kb)

Протокол от 14.12.2016 год. - 20.12.2016 г. (7769.81 kb)

Обявление за възложена поръчка - 2.2.2017 г. (3311.06 kb)

Договор по обособена позиция №1 с приложения - 2.2.2017 г. (2816.68 kb)

Договор по обособена позиция №2 с приложения - 2.2.2017 г. (2627.61 kb)

Договор по обособена позиция №3 с приложения - 2.2.2017 г. (2625.75 kb)

Договор по обособена позиция №4 с приложения - 2.2.2017 г. (2607.90 kb)

Договор по обособена позиция №5 с приложения - 2.2.2017 г. (2520.61 kb)

Договор по обособена позиция №6 с приложения - 2.2.2017 г. (2870.79 kb)

Договор по обособена позиция №7 с приложения - 2.2.2017 г. (2465.71 kb)

Договор по обособена позиция №8 с приложения - 2.2.2017 г. (3368.25 kb)

Договор по обособена позиция №9 с приложения - 2.2.2017 г. (2666.11 kb)

Договор по обособена позиция №10 с приложения - 2.2.2017 г. (2598.58 kb)

Договор по обособена позиция №11 с приложения - 2.2.2017 г. (2649.25 kb)

Вашият коментар