ЗОП-2015-001/03.04.2015 Открита процедура за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2015-0001

Решение за откриване на процедурата - 20.5.2018 г. (9695.35 kb)

Обявление за обществена поръчка - 20.5.2018 г. (6648.45 kb)

Документация за участие - начална страница - 20.5.2018 г. (1780.06 kb)

Документация за участие - пълно съдържание - 20.5.2018 г. (1621.50 kb)

Разяснение по документацията за участие на основание чл.29, ал.1 от ЗОП - 20.5.2018 г. (2523.77 kb)

Протокол №1 на комисията за провеждане на откритата процедура - 20.5.2018 г. (1958.87 kb)

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 20.5.2018 г. (410.50 kb)

Протокол №1 на комисията - 20.5.2018 г. (1958.87 kb)

Протокол №2 на комисията - 20.5.2018 г. (2580.28 kb)

Протокол №3 на комисията - 20.5.2018 г. (3767.25 kb)

Приложение към Протокол №3 - оценъчни листи по обособени позиции - 20.5.2018 г. (2019.24 kb)

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители - 20.5.2018 г. (1319.12 kb)

Договор и приложения към него по позиция №1 със СТРАНДЖА-МП ООД - 20.5.2018 г. (7414.49 kb)

Договор и приложения към него по позиция №2 със СБМ Интернешънъл ЕООД - 20.5.2018 г. (8285.87 kb)

Договор и приложения към него по позиция №3 със СТРАНДЖА-МП ООД - 20.5.2018 г. (7197.98 kb)

Договор и приложения към него по позиция №4 с ЕТ Резвая-Димитър Павлов - 20.5.2018 г. (9009.71 kb)

Договор и приложения към него по позиция №5 с Фиоре ЕООД - 20.5.2018 г. (7733.67 kb)

Договор и приложения към него по позиция №6 с ЕТ Драган Бахчеванов - 20.5.2018 г. (8079.55 kb)

Договор и приложения към него по позиция №7 с ЕТ Драган Бахчеванов - 20.5.2018 г. (7474.34 kb)

Договор и приложения към него по позиция №8 с Маестро 66 ЕООД - 20.5.2018 г. (7688.83 kb)

Информация за сключен договор - 20.5.2018 г. (5644.98 kb)

Информация за освободени гаранции за участие - 20.5.2018 г. (2132.13 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г. - 20.5.2018 г. (221.51 kb)

Информация за извършени плащания през месец август 2015 г. - 20.5.2018 г. (1848.46 kb)

Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г. - 20.5.2018 г. (1624.71 kb)

Информация за прекратен договор по позиция номер осем - 20.5.2018 г. (298.75 kb)

Информация за задържана гаранция за изпълнение - 20.5.2018 г. (251.41 kb)

Информация за изпълнен договор по обособена позиция номер осем - 20.5.2018 г. (1348.43 kb)

Информация за извършени плащания през месец октомври 2015г. - 20.5.2018 г. (2053.62 kb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г. - 20.5.2018 г. (1671.39 kb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г. - 20.5.2018 г. (1618.76 kb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 20.5.2018 г. (1656.90 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 20.5.2018 г. (1632.48 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 20.5.2018 г. (1703.90 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 20.5.2018 г. (1724.99 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 20.5.2018 г. (1725.07 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 20.5.2018 г. (1623.22 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 20.5.2018 г. (7699.49 kb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 20.5.2018 г. (9233.35 kb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 20.5.2018 г. (9356.17 kb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 20.5.2018 г. (1582.14 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 20.5.2018 г. (1607.30 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 20.5.2018 г. (503.54 kb)

Информация за извършени плащания през месец Януари 2017 г. - 20.5.2018 г. (503.74 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №1. - 20.5.2018 г. (1324.66 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №2. - 20.5.2018 г. (1343.25 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №3. - 20.5.2018 г. (1330.36 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №4. - 20.5.2018 г. (1338.69 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №5. - 20.5.2018 г. (1328.87 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №6. - 20.5.2018 г. (1329.60 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №7. - 20.5.2018 г. (1328.36 kb)

Информация за приключване на договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас. - 20.5.2018 г. (1433.62 kb)

Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас. - 20.5.2018 г. (483.61 kb)

За детайлна информация и достъп до откритата процедура по ЗОП, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по номер на поръчката:  00936-2015-0001

Вашият коментар