Дейности и потребители

Тук можете да видите подробно какви са специфичните дейности, които се извършват в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“, какви са услугите, които можем да предложим на обществеността. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Основните медицински дейности са:

 1. диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, вродени инфекции, редки болести, с хронични и остро възникнали заболявания, лечение и специфични грижи за деца с недоносеност и рискови новородени деца, за деца с двигателни и асоциирани увреждания, деца с психични разстройства;
 2. предоперативна подготовка и следоперативни грижи за деца с ортопедични, хирургични, кардиологични, неврохирургични и други заболявания;
 3. палиативни грижи за деца;
 4. медико-генетична консултация на деца и семейства с вродени и наследствени заболявания;
 5. специализирана консултативна помощ, профилактична и диспансерна дейност.

Медико-социални дейности, които се извършват в дома, са:

 1. дневни и седмични грижи за деца с увреждания, които са отглеждани в семейна среда и се нуждаят от рехабилитация, физиотерапия и специфични грижи;
 2. откриване и ранна диагностика на нарушения в развитието на детето, предикция, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в обучителната и социална адаптация на детето;
 3. общи и специфични грижи за деца с увреждания, съгласно критериите и стандартите за резидентна грижа;
 4. медицинска, психо-педагогическа и социална рехабилитация;
 5. консултиране на родители на деца с проблеми в развитието;
 6. социална интеграция и превенция на изоставянето, дейности по интеграция и реинтеграция.

Децата и семействата, за които са предназначени услугите в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“, са:

Деца и семейства в риск:

 • деца, лишени от родителски грижи;
 • деца, жертви на насилие и тормоз;
 • изоставени деца;
 • деца с увреждания;
 • рискови новородени деца с ниска и много ниска телесна маса.

Деца, живеещи в семейна среда, нуждаещи се от специализирана грижа поради хронични заболявания и медико-социални проблеми, нуждаещи се от ежедневна медицинска грижа.

Предоставяни услуги в общността:

 • Диагностика и лечение;
 • Рехабилитация – рехабилитационни процедури; аналитична кинезитерапия; позиционно лечение; масаж; специализирани кинезитерапевтични техники – нервно-развойно лечение по Бобат, Кабат; Рефлексно-предизвикано движение по Войта;
 • Физикална терапия – хидротерапия (тангенторна вана); Магнитотерапия, Ултразвук, Електрофореза; Йонофореза;
 • Логопедична терапия – диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца;
 • Психологическа дейност – психодиагностика, индивидуална работа с психолог, ориентирана към корекция и компенсация при деца със специални потребности; сензо-моторно обучение. Сеанси по ралационна психомоторика. Социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания в обществото;
 • Педагогически услуги – диагностика и индивидуално изследване на деца със специални образователни потребности, поведенческа и игрова терапия, индивидуално обучение според нуждите и възможностите на децата; музико- и арттерапия;
 • Изследване и проучване на деца с тежки физически и ментални увреждания в гр. Бургас и региона;
 • Дейности за родители – консултация и подкрепа;
 • Осигуряване на специализирана медицинска консултация от хабилитирани лица и водещи специалисти за децата със специални нужди – диагностика, лечение, рехабилитация и кинезитерапия.