Дейности и потребители

Тук можете да видите подробно какви са специфичните дейности, които се извършват в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“, какви са услугите, които можем да предложим на обществеността. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Основните медицински дейности са:

 1. диагностика, лечение, рехабилитация на деца със социално-значими заболявания, вродени инфекции, редки болести, с хронични и остро възникнали заболявания, лечение и специфични грижи за деца с недоносеност и рискови новородени деца, за деца с двигателни и асоциирани увреждания, деца с психични разстройства;
 2. предоперативна подготовка и следоперативни грижи за деца с ортопедични, хирургични, кардиологични, неврохирургични и други заболявания;
 3. палиативни грижи за деца;
 4. медико-генетична консултация на деца и семейства с вродени и наследствени заболявания;
 5. специализирана консултативна помощ, профилактична и диспансерна дейност.

Медико-социални дейности, които се извършват в дома, са:

 1. дневни и седмични грижи за деца с увреждания, които са отглеждани в семейна среда и се нуждаят от рехабилитация, физиотерапия и специфични грижи;
 2. откриване и ранна диагностика на нарушения в развитието на детето, предикция, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в обучителната и социална адаптация на детето;
 3. общи и специфични грижи за деца с увреждания, съгласно критериите и стандартите за резидентна грижа;
 4. медицинска, психо-педагогическа и социална рехабилитация;
 5. консултиране на родители на деца с проблеми в развитието;
 6. социална интеграция и превенция на изоставянето, дейности по интеграция и реинтеграция.

Децата и семействата, за които са предназначени услугите в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“, са:

Деца и семейства в риск:

 • деца, лишени от родителски грижи;
 • деца, жертви на насилие и тормоз;
 • изоставени деца;
 • деца с увреждания.