Структура на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“

ДМСГД има изградена структура в съответствие с чл. 5 от Правилника за устройството и дейността на ДМСГД и включва:

  • Жилищен блок;
  • Медицински блок, изграден от Отделение за вродени малформации (ОВМ), физиотерапевтичен кабинет, сектор за минимум клинико-лабораторни изследвания;
  • Други помещения: зала по релационна психомоторика, сензорна стая, стая за музико-терапия, стая за арт-терапия, „Библиотека на играчката”, кабинет на психолога, зала за рехабилитация;
  • Административно-стопански блок, който включва Директор, счетоводство, човешки ресурси, касова служба, перилен блок, кухня, стерилизационна, кислородна станция и помощни звена.

Медицински блок

Медицинският блок е структурна единица, състояща се от:

  • ОВМ (Отделение за вродени малформации) е ситуирано на III и IV етаж от Медицинския блок и е с капацитет 40 легла (35 легла за деца с увреждания и хронични заболявания и 5 легла за седмична грижа). Настаняват се и се отглеждат деца от 0- до 7-годишна възраст с вродени малформации и хронични заболявания.
    ОВМ е с традиции в отглеждането на децата със специални нужди. Тук постъпват деца с тежки вродени малформации и рискови за отглеждане в домашни условия, нуждаещи се от ежедневни медицински грижи.

Жилищен блок

Жилищният блок е структурна единица със създадени условия, близки до семейните. Капацитетът му е 20 легла.

В жилищния блок работят мултидисциплинарни екипи, състоящи се от:

  • лекари (началник отделение и ординатор), старша медицинска сестра;
  • медицински сестри и детегледачки – постоянен екип за обгрижване на децата;
  • в мултидисциплинарния екип са включени психолог, логопед, рехабилитатор, социален работник и други специалисти.

Мултидисциплинарният екип обслужва детската група, която е постоянно функционално звено за отглеждане, възпитание и обучение на децата. В групата се интегрират деца в различна степен на физическо и психическо здраве. Групата се състои от деца на различна възраст.