Структура на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“

ДМСГД има изградена структура в съответствие с чл. 5 от Правилника за устройството и дейността на ДМСГД и включва:

 • Жилищен блок;
 • Медицински блок, изграден от Приемно-изолационно отделение (ПИО), Отделение за рискови новородени деца (ОРН), Отделение за вродени малформации (ОВМ), физиотерапевтичен кабинет, сектор за минимум клинико-лабораторни изследвания;
 • Други помещения: зала по релационна психомоторика, сензорна стая, стая за музико-терапия, стая за арт-терапия, „Библиотека на играчката”, кабинет на психолога, зала за рехабилитация;
 • Административно-стопански блок, който включва Директор, счетоводство, човешки ресурси, касова служба, перилен блок, кухня, стерилизационна, кислородна станция и помощни звена;
 • Дневен център, имащ за цел да предостави на деца от 0- до 7-годишна възраст със специални нужди, отглеждани в семейна среда, комплекс от лечебно-диагностични, рехабилитационни и психотерапевтични услуги, съобразени с индивидуалните им потребности. Дневният център е съобразен с изискванията в Правилника за устройството и дейността на ДМСГД, но поради различния вид услуги и място, където е ситуирано, се състои от (1) Център за дневни грижи, (2) Център за седмични грижи и (3) Център за рехабилитация и физиотерапия.

Медицински блок

Той се състои от три отделения – ОРН, ОВМ, ПИО.

 • ОРН (Отделение за рискови новородени деца) е с капацитет 20 легла и отговаря на всички изисквания за Неонатологично отделение с отделни входове и изходи, съобразени с принципа за несмесване на потоците. Отделението за рискови новородени деца е диагностично-лечебно звено, ръководено от лекар-педиатър с неонатологична насоченост. Дейността му е свързана с прием на недоносени деца от всички степени на незрялост, тяхното отглеждане, профилактика и лечение. Отделението разполага с отлични условия, с много добра медицинска апаратура и традиции в медицинските грижи и отглеждане на тези рискови деца до извеждането им от недоносеността. Децата се приемат от Неонатологичните отделения на Област Бургас. Недоносените деца постъпват след стабилизиране на състоянието им, за доотглеждане по медицински показания с молба от родителите, както и информирано съгласие. Родените на термин деца (с или без вродени аномалии) се настаняват след получаване на настанителна заповед от Д”СП”.
  След достигане на необходимите килограми недоносените деца се изписват в домашни условия.
  Към отделението са разкрити функционален кабинет, снабден с ехографски апарат за ТФЕ и ехография на коремните органи.
 • ОВМ (Отделение за вродени малформации) е ситуирано на III и IV етаж от Медицинския блок и е с капацитет 40 легла, като в него се настаняват и отглеждат деца от 0- до 7-годишна възраст с вродени малформации и хронични заболявания.
  ОВМ е с традиции в отглеждането на децата със специални нужди. Тук постъпват деца с тежки вродени малформации и рискови за отглеждане в домашни условия, нуждаещи се от ежедневни медицински грижи.
 • В Приемно-изолационно отделение (ПИО) постъпват деца, настанени със заповед на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” (Д”СП”) или полицейска закрила за временно настаняване поради „риск” за здравето им, преживели насилие, просещи и бездомни, или поради изоставяне от биологичните им родители (прием и отглеждане на деца в риск от семейства с лошо материално и финансово състояние чрез сътрудничество с Д“СП” – Отдел за закрила на детето). ПИО е с капацитет 20 легла.

Жилищен блок

Жилищният блок е структурна единица, състояща се от две отделения, всяко от които разполага с условия, близки до семейните. Капацитетът му е 74 легла.

В жилищния блок работят мултидисциплинарни екипи, състоящи се от:

 • лекари (началник отделение и ординатор), старша медицинска сестра;
 • медицински сестри и детегледачки – постоянен екип за обгрижване на децата;
 • педагози (всеки един педагог отговаря за една детска група);
 • в мултидисциплинарния екип са включени психолог, логопед, рехабилитатор, социален работник и други специалисти (музико-терапевт и арт-терапевт).

Мултидисциплинарният екип обслужва детската група, която е постоянно функционално звено за отглеждане, възпитание и обучение на децата. В групата се интегрират деца в различна степен на физическо и психическо здраве. Групата се състои от деца на различна възраст.

Дневен център

Дневният център има общ капацитет 46 легла. Той се състои от Център за дневни грижи, Център за седмични грижи и Център за рехабилитация.

Центърът за дневни грижи е с капацитет 31 легла (три групи деца със специални нужди). Приемат се деца с различни заболявания на нервната система, опорнодвигателната система и деца с вродени синдроми, които се нуждаят от специализирана грижа, диагностика, лечение, рехабилитация, психологични и логопедични сеанси, обучение от педагог.

Центърът за седмични грижи е с капацитет 15 легла. Приемат се основно деца със заболявания на НС – ДЦП, които се нуждаят от рехабилитация, позиционираща терапия, логопедични занимания и други. Децата тук могат да ползват както седмична, така и дневна грижа.

Създаде се добра организация на работа и синхрон между отделните членове на екипа с оглед пълноценното обгрижване на децата и включването им в последователен график за рехабилитация, сеанси с логопед, психолог, музико- и арт-терапевт, педагог и едновременно с това спазване на режимните моменти за хранене, игри и сън.

Обособени са помещения за сеанси с психолог и за логопедични занимания.

В залата за релационна психомоторика  е монтиран модул за игра. (Релационната психомоторика е метод насочен към откриване и работа с ресурсите на детето чрез неговото цялостно психично, емоционално и физическо светоусещане. Работи се с малки групи деца върху: развитие на глобалната моторика, развитие на отношенията време – пространство, работа с емоциите, развитие на комуникацията на детето със света.)

Сензорната стая се посещава ежедневно по график от деца със специални нужди. Сеансите се ръководят от психолог и са съобразени с потребностите на децата.
Допълнително включихме към терапията за децата със специални нужди както за тези, ползващи услугата „Дневен център”, така и за тези настанени със Заповед на Директора на Д”СП” музико- и арт-терапия.
С помощта на Фондация „За децата в риск по света” създадахме „Библиотека на играчката”  и с предоставените специални играчки подпомагаме развитието на децата.

Център за рехабилитация.

Състои се от 6 помещения, обзаведени с всички необходими уреди за рехабилитация и кинезитерапия – кушетки Бобат, стълба за деца с ДЦП, шведски стени, топки, успоредки, проходилки, вертикализатори, позициониращ терапевтичен стол, тангенторна вана с шезлонг и много други уреди, подпомагащи децата със специални нужди.