За нас

ДМСГД е лечебно заведение, осигуряващо качествена грижа за деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности, предоставящо продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико-социални проблеми, алтернативни услуги на общността и грижа от семеен тип. Вижте каква е нашата мисия, каква е структурата на Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас, както и нашите дейности.

Мисия

Нашата основна цел е гарантиране правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на детето, както и:

 • Предоставяне на социални услуги, осигуряващи различни форми на грижа, базирани на потребностите;
 • Семеен модел на грижа за деца в риск.

От началото на 2010 г., анализирайки проблемите при отглеждането на децата в неравностойно положение, настанени в нашата институция, отчитайки промените, които настъпиха през последните години в обществото, и промените в законодателството в сферата на грижа за деца в риск, което се адаптира към съвременните европейски разбирания и тенденции, ние променихме както материалната база и пространствената организация, така и модела на грижа за децата.

Създадахме „Дневен център”, който дава възможност на децата със специални нужди да ползват както дневна и седмична грижа, така и почасови услуги.

Структура

ДМСГД има изградена структура в съответствие с чл. 5 от Правилника за устройството и дейността на ДМСГД и включва:

 • жилищен блок, ситуиран на 3 етажа;
 • зала по релационна психомоторика, сензорна стая, стая за музикотерапия, стая за арттерапия, „Библиотека на играчката”, кабинет на психолога, зала за рехабилитация, разположени на 4-тия етаж;
 • медицински блок, изграден от Приемно-изолационно отделение (ПИО), Отделение за рискови новородени деца (ОРН), Отделение за вродени малформации (ОВМ), физиотерапевтичен кабинет, сектор за минимум клинико-лабораторни изследвания;
 • административно-стопански блок, който включва: директор, счетоводство, човешки ресурси, касова служба, перилен блок, кухня, стерилизационна, кислородна станция и помощни звена;
 • дневен център, имащ за цел да предостави на деца от 0- до 7-годишна възраст със специални нужди, отглеждани в семейна среда, комплекс от лечебно-диагностични, рехабилитационни и психотерапевтични услуги, съобразени с индивидуалните им потребности. Дневният център е съобразен с изискванията в Правилника за устройството и дейността на ДМСГД, но поради различния вид услуги и място, където е ситуирано, се състои от Център за дневни грижи, Център за седмични грижи, Център за деца с аутизъм и хиперактивен синдром, Център за рехабилитация и физиотерапия.

Медицинският блок се състои от три отделения – ОРН, ОВМ, ПИО.

 • ОРН (Отделение за рискови новородени деца) е с капацитет 20 легла и отговаря на всички изисквания за Неонатологично отделение с отделни входове и изходи, съобразени с принципа за несмесване на потоците. Отделението за рискови новородени деца е диагностично-лечебно звено, ръководено от лекар педиатър с неонатологична насоченост. Дейността му е свързана с прием на недоносени деца от всички степени на незрялост, тяхното отглеждане, профилактика и лечение. Отделението разполага с отлични условия, с много добра медицинска апаратура и традиции в медицинските грижи и отглеждане на тези рискови деца до извеждането им от недоносеността. Децата се приемат от Неонатологичните отделения на Област Бургас. Недоносените деца постъпват след стабилизиране на състоянието им за доотглеждане по медицински показания, а родените на термин деца (със или без вродени аномалии) – след получаване на настанителна заповед от Д”СП”.
  След достигане на необходимите килограми недоносените деца се изписват в домашни условия.
  Към отделението са разкрити функционален кабинет, снабден с ехографски апарат за ТФЕ и ехография на коремните органи.
 • ОВМ (Отделение за вродени малформации) е ситуирано на 3-ти и 4-ти етаж от Медицинския блок и е с капацитет 40 легла, като в него се настаняват и отглеждат деца от 0- до 7-годишна възраст с вродени малформации и хронични заболявания.
  ОВМ е с традиции в отглеждането на децата със специални нужди. Тук постъпват деца с тежки вродени малформации и трудни за отглеждане в домашни условия.
 • В Приемно-изолационно отделение (ПИО) постъпват деца, настанени със заповед на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” (Д”СП”) или полицейска закрила за временно настаняване поради „риск” за здравето им, преживели насилие, просещи и бездомни или поради изоставяне от биологичните им родители (прием и отглеждане на деца в риск от семейства с лошо материално и финансово състояние чрез сътрудничество с Д“СП” – Отдел за закрила на детето). ПИО е с капацитет 20 легла.

Жилищният блок е структурна единица, състояща се от две отделения, всяко от които разполага с условия, близки до семейните – спални помещения, бани и тоалетни, помещения за хранене, помещения за игри и бодърстване на децата, всички останали сервизни и помощни помещения.
В жилищния блок работят мултидисциплинарни екипи, състоящи се от:

 • лекари (началник отделение и ординатор), старша медицинска сестра;
 • медицински сестри и детегледачки – постоянен екип за обгрижване на децата;
 • педагози (всеки един педагог отговаря за една детска група);
 • в мултидисциплинарния екип са включени психолог, логопед, рехабилитатор, социален работник и други специалисти (музикотерапевт и арттерапевт).

Мултидисциплинарният екип обслужва детската група, която е постоянно функционално звено за отглеждане, възпитание и обучение на децата. В групата се интегрират деца в различна степен на физическо и психическо здраве. Групата се състои от деца на различна възраст (от 2-, 3-месечна до 3-годишна възраст). Групите в двете отделения са средно по 10-12 деца. Капацитетът на жилищния блок е 74 легла.

Дневен център с общ капацитет 46 легла

 • Центърът за дневни грижи е с капацитет 15 легла и разполага с всички необходими помещения – дневна, столова, спални, офиси, баня и кабинет на педагога.
 • Центърът за седмични грижи е с капацитет 15 легла. Разполага с няколко малки спални помещения, изградени по семеен модел, вани, две дневни стаи, зала за рехабилитация, стая за логопедични занимания, манипулационна, кухня и сервизни помещения.
  Създаде се добра организация на работа и синхрон между отделните членове на екипа с оглед пълноценното обгрижване на децата и включването им в последователен график за рехабилитация, сеанси с логопед, психолог, музико- и арттерапевт, педагог и едновременно с това спазване на режимните моменти за хранене, игри и сън.
 • Център за деца с аутизъм и хиперактивен синдром – група от 6-8 деца.
  Обособени са помещения за сеанси с психолога и за логопедични занимания.
  В залата за релационна психомоторика е монтиран модул за игра. (Релационната психомоторика е метод, насочен към откриване и работа с ресурсите на детето чрез неговото цялостно психично, емоционално и физическо светоусещане. Работи се с малки групи деца върху развитие на глобалната моторика, развитие на отношенията време–пространство, работа с емоциите, развитие на комуникацията на детето със света.)
  Сензорната стая се посещава ежедневно по график от деца със специални нужди. Сеансите се ръководят от психолог и са съобразени с потребностите на децата.
  Допълнително включихме към терапията за деца със специални нужди както за тези, ползващи услугата „Дневен център”, така и настанените със Заповед на Директора на Д”СП”, музико- и арттерапия.
  С помощта на Фондация „За децата в риск по света” създадохме „Библиотека на играчката” и с предоставените специални играчки подпомагаме развитието на децата. През 2011 г. на този етаж разкрихме кабинет на психолога и Център за рехабилитация.
  Центърът за рехабилитация се състои от 6 помещения, обзаведени с всички необходими уреди за рехабилитация и кинезитерапия – кушетки Бобат, стълба за деца с ДЦП, шведски стени, топки, успоредки, проходилки, вертикализатори, позициониращ терапевтичен стол, тангенторна вана с шезлонг и много други уреди, подпомагащи децата със специални нужди.

Предоставени услуги
1. Стратегическата ни цели са да гарантираме правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на детето. Непрекъснато проследяваме потребностите, усъвършенстваме дейността и създаваме най-добрите условия за хармонично физическо и нервно-психическо развитие на деца с медико-социален риск, постъпили в ДМСГД – Бургас, и подпомагаме тяхната пълноценна социализация.
Работим още за:
– отваряне на заведението към обществото;
– комплексно лечение, рехабилитация и социализация както на децата от дома, така и външноприходящите;
– развитие на амбулаторната дейност по лечение и рехабилитация на деца с нарушения в моториката от централен и периферен характер и с изоставане в умственото си развитие, отглеждани в домашни условия.
2. Потребители на услугите в ДМСГД:
2.1. Деца и семейства в риск:
– деца, лишени от родителски грижи;
– деца, жертви на насилие и тормоз;
– изоставени деца;
– деца с увреждания;
– рискови новородени деца с ниска и много ниска телесна маса.
2.2. Деца, живеещи в семейна среда, нуждаещи се от специализирана грижа поради хронични заболявания и медико-социални проблеми, нуждаещи се от ежедневна медицинска грижа;
3. Услугите, които предоставя ДМСГД гр. Бургас, са:
– отглеждане и профилактика на децата;
– лечение, диспансеризация, рехабилитация и интеграция на деца с хронични заболявания;
– възпитание, работа по социализация и интеграция на деца с медико-социални проблеми;
– услуги в Дневен център за деца с физически и психически проблеми.