Групови занимания за деца със специални потребности в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“

Децата със специални потребности са неделима част от света на своите връстници. Те се нуждаят от  толерантност и подкрепа, за да се намали социалната им изолация и да се адаптират в общността.

Освен индивидуални занимания с децата в ДМСГД  „Вяра, Надежда и Любов” ежедневно се провеждат и групови занимания.

Груповите занимания нямат заместваща, а само допълваща функция. Цели се по-висока ефективност на базата на терапевтичната работа.

Екипът от специалисти работи с децата в посока преодоляване на констатираното отклонение и свързаната с него социална неадаптивност. Стимулират се моториката, сетивата, ориентацията, речта, комуникацията, познавателните способности и социалните умения на децата, така че да се преодолее или компенсира изоставането още при първите сигнали на проява.

Друга важна част от работата на специалистите е и даване на обратна връзка към родителите. Семейството трябва да допълва професионалната помощ и да поддържа постигнатите резултати напред във времето, включително и след прекратяване ползването на услугата.

Груповите занимания могат да се водят както от един, така и от няколко специалиста: педагог, психолог, логопед, музико-терапевт, арт-терапевт, при необходимост се включват и детегледачки.

Включват се занимания по теми от ежедневното общуване, за да се повишат социалните умения на децата, да се развият уменията за комуникация и да се придобият знания за околния свят. Набляга се главно на когнитивното развитие на децата и изграждането на полезни умения, които да подпомогнат техния самостоятелен, независим и пълноценен живот.

В Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” груповите занимания протичат всеки ден в определен ред:

  • Комуникативно занимание;
  • Структуриран урок;
  • Говорно занимание;
  • Сензорно занимание;
  • Умения от ежедневието;
  • Свободни игри.

Всеки ден от седмицата е организиран според определена тема.Например: храни, цветове, форми, подражание, сравнения.

Структурираните занимания в предварително подготвена среда създават усещане за сигурност у децата. Те знаят какво им предстои. Това усещане  понижава тревожността при децата, от там и проявата на опозиционно, агресивно или друго нежелано поведение.

В процеса на заниманията се работи за постигане на определена цел, която е индивидуална за всяко дете и се поставя на базата на предварително оценените му знания и умения. Например в структуриран урок на тема „форми” от едно дете ще се очаква да разграничи топка от кубче, а от друго да сортира няколко форми или да съотнесе предмет – форма.

Независимо от целите на отделните занимания, основно се набляга на комуникацията между възрастен и дете и между самите деца. Така децата усвояват социални умения: да разпознават себе си и другите в групата, да изчакват ред, да поискат играчка или помощ, да се съобразяват с останалите деца, да следват определени правила.

В груповите занимания участват  между 3 и 8 деца.  Тъй като част от децата работят само с подкрепата на възрастен, в сесиите се включват максимален брой хора от персонала. Игрите са основен начин, чрез който децата се учат и общуват. Това е най-подходящия начин да накараме децата да изразяват своите емоции, желания и потребности. Тези обучителни занимания създават или доразвиват у децата навици, които ще им бъдат необходими, за да се справят с ежедневието си в процеса на порастването и социализацията.

Leave a Reply