Център за ранна медико-социална интервенция и превенция на детска церебрална парализа и други увреждания към ДМСГД – Бургас

„Ранната интервенция е изключително важна, защото дава възможност най-рано да открием, че детето има някакъв дефицит в развитието, а ранното идентифициране на проблема и своевременната намеса предотвратява неговото задълбочаване”

„Схващането, че обучението на детето започва още с раждането, а не когато постъпва в училище, е в основата на услугите, свързани с ранна интервенция”.

Услугата „Ранна интервенция“ е първата междусекторна услуга. Тя предлага интензивна терапевтична работа и подкрепа за детето и семейството му.

Специалистите работят заедно с родителите. В екипа се включват лекар-педиатър, невролог, физиотерапевт, кинезитерапевт, педагог, логопед, психолог, като един от тях е ключов за семейството в зависимост от специалните нужди на детето. Екипът предлага съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието като хранене, сън, игра, взаимоотношения с братята и сестрите. Използват се силните страни на родителите и наличните в дома ресурси.

Целта на услугата „Ранна интервенция“ е да подпомогне преодоляване на изоставане в развитието на дете във възможно най-ранна възраст и да окаже подкрепа на семейството в грижата за него.

Понякога бебетата се раждат със заболяване или специална потребност, която може да повлияе върху тяхното развитие. Друг път заболяването не е видно при раждането, така че с течение на времето, родителите и лекарите започват да се чудят дали детето се развива по подходящ начин.

И в двата случая се оценяват способностите на развитие на детето. След като веднъж са оценени, детето има право да получи лечение или друг вид ранна интервенция, от която то се нуждае и семейството може да получи подкрепата и обучението, които са му необходими.

Ранна интервенция означава намиране на конкретни начини за подпомагане на едно дете да стане колкото е възможно по-функционално. С други думи, ранната интервенция понякога може да помогне на едно дете да се изравни с връстниците си.

Ранната интервенция помага на децата в основните области на развитие:

 • Физическо развитие – способността на детето да се движи, вижда и чува;
 • Езиково и речево развитие – способността на детето да говори и общува;
 • Социално и емоционално развитие – способността на детето да играе, взаимодейства и да се свързва с други хора;
 • Адаптивно развитие – способността на детето да се справя с дейностите на самостоятелна грижа за себе си, като хранене и обличане;
 • Когнитивно развитие – способността на детето да мисли и учи.

1. Защо „ранна интервенция“?

Децата изучават света и се развиват по разли­чен начин. Едно бебе може да проходи по-рано от друго, а то пък да проговори първо. Най-често тези различия се изглаждат с времето, но някои от децата се нуждаят от допълнителна помощ. Навременната намеса е от огромно значение. Ако детето ви има специални потребности, то колкото по-рано се обърнете за помощ към специалист, толкова по-добре.

 2. Кога да започне ранната интервенция?

Ранното откриване на нарушение в развитието на едно дете, предоста­вя възможност за осигуряване на подхо­дяща среда, която да му позволи да постигне максимален напредък в развитието си.

Предприетата ранна интервенция ще намали вероятността от поява на по-сериозни послед­ствия в развитието на детето. Тя представлява съвкупност от действия, включващи интензивна намеса на специалисти и различни услуги. В повечето случаи, децата с проблеми в развитието са в състояние да „наваксат“ и преодолеят първоначалните предизвикателства, когато им се предоставя навременна подкрепа.

Слушайте и наблюдавайте детето търпеливо и внимателно Така вие може да усетите важни неща относно чувствата и възприятията му.“

 3. За кого е ранната интервенция?

 •    Деца  на възраст между 0 и 7 години;
 •    Деца, които имат забавяне в развитието си;
 •    Деца със специални нужди;
 •   Недоносени деца;
 •   Родителите, които  са разтревожени, имат много въпроси.

Всеки месец от услугата могат да се възползват родителите на до 20 деца.

Специалистите от екипа за ранна интервенция мотивират и подкрепят семейството в търсенето на най-добри­те възможности за развитието на детето. Те подпомагат разширяването на родител­ските умения, чрез които по подходящ начин да се посрещнат специфичните потребности на детето.

„Отдавайте на детето цялото си внимание през времето, когато сте заедно.“

 4. Участието на семейството – жизненоважен елемент за успеха на ранната интервенция

Когато родителите прилагат у дома техниките, преподавани по време на терапията, това подпомага способностите на детето да се подобряват. Родителите ще опознаят по-добре чувствата и действията на децата си, ще наблюдават как се развиват другите деца на сходна възраст и с подобни проблеми, ще видят други модели на взаимодействие дете – родител.

Ще бъде стимулирано и изграждане на родителска мрежа за взаимопомощ – даване на възможност всяко нуждаещо се семейство да се свърже с други родители на дете с подобни проблеми, от които да получи информация, съвет, подкрепа и съпричастност, включително и родители, които се изправят пред проблема да отглеждат дете със специални потребности още в родилното отделение.

те на детето да се подобряват.

 5. Партньори

 •  Община Бургас;
 •  ФПББ;
 •  Спонсори и дарители.

 6. Дарения

Без помощта и даренията на добри хора и социалноотговорни компании вероятно нямаше да се справяме толкова добре. Хубавото е, че ни откриват точно такива – добри хора и социалноотговорни компании, които правят намеренията ни възможни. Нашето сдружение „Ранна интервенция за деца в риск“ е подкрепено от Фондация „Помощ за благотворителността в България“. С тяхно съдействие приемаме парични дарения. 100 лв. месечно осигуряват на дете със специални нужди ежедневна рехабилитация и сеанс със психолог. За тези деца това е жизнено необходимо, а за родителите е непосилно.

Можете да прочетете повече за инициативата в дарителската платформа на Фондация „Помощ за благотворителността в България“. В този документ можете да прочетете повече за дарителството по ведомост, което е лесен начин да правите дарения на малки суми всеки месец. А тук ще намерите и формуляр за дарение. Благодарим Ви!

Leave a Reply