Обща информация

Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас /ДМСГД/ е лечебно заведение по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ и като лечебно заведение е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Kато възложител по ЗОП ДМСГД гр. Бургас се представлява от директора на лечебното заведение, който съгласно ЗЛЗ осъществява управлението му.

Обща информация за обществените поръчки възлагани от ДМСГД гр. Бургас можете да получите от следното лице за контакти:
Златина Георгиева – служител „Връзки с обществеността“, тел. 0879/237040


Данни за ДМСГД гр.Бургас във връзка с обществени поръчки:  
Пощенски адрес: гр. Бургас, п.к. 8018, ж.к. “Зорница“, ул. „Урал” №1
Тел.: (056) 87 90 60
Факс: (056) 87 90 61
Eлектронен адрес: dmcgd_bourgas@abv.bg
Официална страница на ДМСГД гр. Бургас в интернет: www.dmsgd-bs.com