Обявление за отваряне на ценови оферти по Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, Комисията, назначена от възложителя със Заповед № 0089/12.05.2014 г. на Директора на ДМСГД гр. Бургас, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас“ със следните обособени позиции:

  1.  Мляко и млечни продукти;
  2.  Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули;
  3.  Хляб и хлебни изделия;
  4.  Пресни и замразени плодове и зеленчуци;
  5. Месо, месни продукти и риба;
  6.  Бакалски стоки;
  7.  Детски пюрета и каши.

Открита с Решение № 3/17.03.2014 г., УИ № 592213/17.03.2014 г. на АОП, обявява, че отварянето на ценовите оферти (плик № 3 ) ще бъде извършено на 02.06.2014 г. в 10:00 часа в сградата на ДМСГД гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, ул. „Урал“ № 1.  

Председател на комисия: Инж. Станка Димитрова

Leave a Reply