РЕШЕНИЕ № 4/09.06.2014 год. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас“

Leave a Reply