Информация относно подготовка на документи за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП27.11.2017 г. (44 kb)

Документация27.11.2017 г. (1083 kb)

Leave a Reply