СОО №001/14.05.2018 с предмет: „Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас“. Дата на създаване: 14.05.2018 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 9076000

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.05.2018 г. (7382 kb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.05.2018 г. (7382 kb)

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 31.05.2018 г. (2480 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 31.05.2018 г. (1908 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на портала на АОП с номер: 9076669

Протокол на комисията по чл.96, ал.4 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците 21.06.2018 г. (3956 kb)

Договор чрез събиране на оферти с обява No ДД020/03.07.2018г. 04.07.2018 г. (55 863 kb)

Приложения към договор чрез събиране на оферти с обява No ДД020/03.07.2018г. 04.07.2018 г. (16 129 kb)

Leave a Reply