СОО №001/16.09.2016 с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи на помещения в сградата на Дом за Медико-социални грижи за деца гр. Бургас“. Дата на създаване: 16.09.2016 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер:9056606

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 16.09.2016 (2 mb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 16.09.2016 (338 kb)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферите - 27.10.2016 (6 mb)

Договор чрез събиране на оферти с обява № ДД027 от 21.11.2016 год. - 21.11.2016 (3 mb)

Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка - 21.11.2016 (11 mb)

Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка - 21.11.2016 (3 mb)

Допълнително споразумение към договор № ДД027 / 21.11.2016г. заедно с Количествено-стойностна сметка за допълнителни СМР - 15.12.2016 (3 mb)

Leave a Reply