СОО №001/25.11.2019г. с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за Медико-социални грижи за деца гр. Бургас“, съгласно приложена техническа спецификация. Дата на създаване: 25.11.2019 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 9094767

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 25.11.2019 г. (10 908 kb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 25.11.2019 г. (718 kb)

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 06.12.2019 г. (414 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти06.12.2019 г. (1 396 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на портала на АОП с номер: 9095130

Протокол на основание чл.192 ал.4 от ЗОП16.12.2019 г. (1 671 kb)

Договор чрез събиране на оферти с обява № ДД035 от 27.12.2019 год09.01.2020 г. (5 461 kb)

Приложения към договор чрез събиране на оферти с обява № ДД035 от 27.12.2018 год09.01.2020 г. (11 875 kb)