СОО №002/05.12.2016 с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за Медико-социални грижи за деца гр. Бургас“, съгласно приложена техническа спецификация. Дата на създаване: 05.12.2016 г.

Публикувано на портала на АОП с номер: 9059462

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 05.12.2016 (3 mb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - 05.12.2016 (2 mb)

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 13.12.2016 (290 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 13.12.2016 (586 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на портала на АОП с номер: 9059859

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - 21.12.2016 (1 mb)

Договор чрез събиране на оферти с обява № ДД038 от 22.12.2016 год - 22.12.2016 (4 mb)

Приложения към договор чрез събиране на оферти с обява № ДД038 от 22.12.2016 год - 22.12.2016 (3 mb)

Leave a Reply