СОО №002/05.12.2018г. с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за Медико-социални грижи за деца гр. Бургас“, съгласно приложена техническа спецификация. Дата на създаване: 05.12.2018 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 9083924

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05.12.2018 г. (4318 kb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 05.12.2018 г. (2652 kb)

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 13.12.2018 г. (866 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти13.12.2018 г. (1404 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на портала на АОП с номер: 9084223

Протокол на основание чл.97 ал.4 от ППЗОП18.12.2018 г. (3079 kb)

Договор чрез събиране на оферти с обява № ДД030 от 28.12.2018 год10.01.2019 г. (11 431 kb)

Приложения към договор чрез събиране на оферти с обява № ДД030 от 28.12.2018 год10.01.2019 г. (10 715 kb)

Leave a Reply