СОО №002/27.11.2017г. с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за Медико-социални грижи за деца гр. Бургас“, съгласно приложена техническа спецификация. Дата на създаване: 27.11.2017 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 9070800

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.11.2017 г. (1347 kb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 27.11.2017 г. (850 kb)

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 05.12.2017 г. (354 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 05.12.2017 г. (595 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на портала на АОП с номер: 9071167

Протокол на основание чл.97 ал.4 от ППЗОП 18.12.2017 г. (1317 kb)

Договор чрез събиране на оферти с обява № ДД046 от 28.12.2017 год 05.01.2018 г. (17 645 kb)

Приложения към договор чрез събиране на оферти с обява № ДД046 от 28.12.2017 год 05.01.2018 г. (13 416 kb)

Leave a Reply