ДПО 001/27.02.2017год. Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДМСГД гр.Бургас. Дата на създаване: 27.02.2017год

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2017-0001

Решение за откриване на процедура - 27.02.2017 (2 mb)

Обявление за възложена поръчка - 13.04.2017 (3 mb)

Договор за възложена поръчка за доставка на топлинна енергия - 13.04.2017 (3 mb)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - 19.03.2021 (3 mb)

 

За детайлна информация и достъп до откритата процедура по ЗОП, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по номер на поръчката: 00936-2017-0001

Leave a Reply