ПС 001/02.10.2018 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2018-0001

Решение за откриване на процедурата02.10.2018 г. (4862 kb)

Обявление за обществена поръчка02.10.2018 г. (9320 kb)

Документация за обществена поръчка02.10.2018 г. (3324 kb)

Разяснение по документацията за обществената поръчка15.10.2018 г. (1150 kb)

Протокол No.1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите от 31.10.2018г.31.10.2018 г. (3106 kb)

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП12.11.2018 г. (1081 kb)

Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка18.12.2018 г. (4088 kb)

Протокол No.118.12.2018 г. (6430 kb)

Протокол No.218.12.2018 г. (3420 kb)

Протокол No.318.12.2018 г. (10 021 kb)

Вашият коментар