ПС 001/10.10.2016 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер:00936-2016-0002

Решение за откриване на процедурата - 10.10.2016 (2 mb)

Обявление за обществена поръчка - 10.10.2016 (2 mb)

Заглавна страница и съдържание - 10.10.2016 (70 kb)

Образци на документи - 10.10.2016 (938 kb)

Проект на Договор - 10.10.2016 (54 kb)

Техническа спецификация - 10.10.2016 (286 kb)

Указания за подготовка на образците на документите - 10.10.2016 (59 kb)

Указания за подготовка на офертите - 10.10.2016 (298 kb)

Разяснение по документацията за обществената поръчка - 27.10.2016 (401 kb)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите от 10.11.2016 г. - 27.10.2016 (6 mb)

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП - 23.11.2016 (415 kb)

Съобщение по чл.58, ал.3 от ППЗОП - 12.12.2016 (334 kb)

Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка - 20.12.2016 (3 mb)

Протокол от 10.11.2016 год. - 20.12.2016 (5 mb)

Протокол от 23.11.2016 год. - 20.12.2016 (5 mb)

Протокол от 14.12.2016 год. - 20.12.2016 (8 mb)

Обявление за възложена поръчка - 02.02.2017 (2 mb)

Договор по обособена позиция №1 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №2 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №3 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №4 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №5 с приложения - 02.02.2017 (2 mb)

Договор по обособена позиция №6 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №7 с приложения - 02.02.2017 (2 mb)

Договор по обособена позиция №8 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №9 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №10 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Договор по обособена позиция №11 с приложения - 02.02.2017 (3 mb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №122.02.2018 г. (4144 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №222.02.2018 г. (1814 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №322.02.2018 г. (1836 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №422.02.2018 г. (1852 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №522.02.2018 г. (1859 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №622.02.2018 г. (1838 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №722.02.2018 г. (1843 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №822.02.2018 г. (1832 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №922.02.2018 г. (1843 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1022.02.2018 г. (1815 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1122.02.2018 г. (1960 kb)

Leave a Reply