ПС 001/25.09.2019 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2019-0001

Решение за откриване на процедурата25.09.2019 г. (2 419 kb)

Обявление за обществена поръчка25.09.2019 г. (3 111 kb)

Документация за обществена поръчка25.09.2019 г. (3 111 kb)

Протокол No.1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите от 28.10.2019г.28.10.2019 г. (2 406 kb)

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП05.11.2019 г. (895 kb)

Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка16.12.2019 г. (1 964 kb)

Протокол No.116.12.2019 г. (2 406 kb)

Протокол No.216.12.2019 г. (2 359 kb)

Протокол No.316.12.2019 г. (6 270 kb)

Решение No.2 / 15.01.2020г. за изменение на влязло в сила решение15.01.2020 г. (1 139 kb)

Обявление за възложена поръчка19.02.2020 г. (8 343 kb)

Договор по обособена позиция №1 с приложения19.02.2020 г. (13 096 kb)

Договор по обособена позиция №2 с приложения19.02.2020 г. (12 500 kb)

Договор по обособена позиция №3 с приложения19.02.2020 г. (11 829 kb)

Договор по обособена позиция №4 с приложения19.02.2020 г. (23 797 kb)

Договор по обособена позиция №5 с приложения19.02.2020 г. (23 220 kb)

Договор по обособена позиция №6 с приложения19.02.2020 г. (25 322 kb)

Договор по обособена позиция №7 с приложения19.02.2020 г. (24 145 kb)

Договор по обособена позиция №8 с приложения19.02.2020 г. (11 362 kb)

Договор по обособена позиция №9 с приложения19.02.2020 г. (26 419 kb)

Договор по обособена позиция №10 с приложения19.02.2020 г. (11 324 kb)

Договор по обособена позиция №11 с приложения19.02.2020 г. (12 339 kb)