ЗОП-2015-001/03.04.2015 Открита процедура за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2015-0001

Решение за откриване на процедурата - 03.04.2015 (9 mb)

Обявление за обществена поръчка - 03.04.2015 (6 mb)

Документация за участие - начална страница - 03.04.2015 (2 mb)

Документация за участие - пълно съдържание - 03.04.2015 (2 mb)

Разяснение по документацията за участие на основание чл.29, ал.1 от ЗОП - 24.04.2015 (2 mb)

Протокол №1 на комисията за провеждане на откритата процедура - 29.05.2015 (2 mb)

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 10.06.2015 (411 kb)

Протокол №1 на комисията - 19.06.2015 (2 mb)

Протокол №2 на комисията - 19.06.2015 (3 mb)

Протокол №3 на комисията - 19.06.2015 (4 mb)

Приложение към Протокол №3 - оценъчни листи по обособени позиции - 19.06.2015 (2 mb)

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители - 19.06.2015 (1 mb)

Договор и приложения към него по позиция №1 със СТРАНДЖА-МП ООД - 03.08.2015 (7 mb)

Договор и приложения към него по позиция №2 със СБМ Интернешънъл ЕООД - 03.08.2015 (8 mb)

Договор и приложения към него по позиция №3 със СТРАНДЖА-МП ООД - 03.08.2015 (7 mb)

Договор и приложения към него по позиция №4 с ЕТ Резвая-Димитър Павлов - 03.08.2015 (9 mb)

Договор и приложения към него по позиция №5 с Фиоре ЕООД - 03.08.2015 (8 mb)

Договор и приложения към него по позиция №6 с ЕТ Драган Бахчеванов - 03.08.2015 (8 mb)

Договор и приложения към него по позиция №7 с ЕТ Драган Бахчеванов - (7 mb)

Договор и приложения към него по позиция №8 с Маестро 66 ЕООД - 03.08.2015 (8 mb)

Информация за сключен договор - 03.08.2015 (6 mb)

Информация за освободени гаранции за участие - 10.08.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г. - 19.08.2015 (222 kb)

Информация за извършени плащания през месец август 2015 г. - 07.09.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г. - 05.10.2015 (2 mb)

Информация за прекратен договор по позиция номер осем - 06.10.2015 (299 kb)

Информация за задържана гаранция за изпълнение - 06.10.2015 (251 kb)

Информация за изпълнен договор по обособена позиция номер осем - 07.10.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец октомври 2015г. - 06.11.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г. - 07.12.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г. - 06.01.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 09.02.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 08.03.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 05.04.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 09.05.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 03.06.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 06.07.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 10.08.2016 (10 mb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 12.09.2016 (9 mb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 10.10.2016 (9 mb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 11.11.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 13.12.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 18.01.2017 (504 kb)

Информация за извършени плащания през месец Януари 2017 г. - 13.02.2017 (504 kb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №1. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №2. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №3. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №4. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №5. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №6. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за изпълнение на договор по позиция №7. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за приключване на договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас. - 13.02.2017 (1 mb)

Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас. - 13.02.2017 (484 kb)

За детайлна информация и достъп до откритата процедура по ЗОП, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по номер на поръчката:  00936-2015-0001

Leave a Reply