Публична покана с предмет „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ремонтиран четвърти етаж в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9035000

Документация - заглавна страница - 22.10.2014 (1 mb)

Документация за участие - 22.10.2014 (2 mb)

Публична покана - 22.10.2014 (10 mb)

Заповед - 22.10.2014 (4 mb)

Съобщение до средствата за масово осведомяване - 22.10.2014 (5 mb)

Уведомление от 28.10.2014 г. - 28.10.2014 (4 mb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите, и за класиране на участниците - 13.11.2014 (7 mb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 14.11.2014 год. - 14.11.2014 (14 mb)

Приложение № 2 - 14.11.2014 (4 mb)

Приложение № 3 - 14.11.2014 (4 mb)

Приложение № 3.1 - 14.11.2014 (15 mb)

Информация за извършени плащания, съгласно чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - 08.12.2014 (1 mb)

Информация за извършени плащания за месец декември 2014г. - 19.12.2014 (1 mb)

Информация за приключване на договор - 19.12.2014 (1 mb)

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор - 19.12.2014 (1 mb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9035000

Leave a Reply