Публична покана с предмет „Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на ДМСГД град Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9036019

Документация - заглавна страница - 13.11.2014 (1 mb)

Документация за участие - 13.11.2014 (943 kb)

Публична покана - 13.11.2014 (8 mb)

Заповед - 13.11.2014 (4 mb)

Съобщение до средствата за масово осведомяване - 13.11.2014 (3 mb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите, и за класиране на участниците - 02.12.2014 (7 mb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 13.11.2014 год. - 05.01.2015 (9 mb)

Техническо предложение - 05.01.2015 (9 mb)

Приложение №3 - 05.01.2015 (4 mb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2015 г. - 27.03.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец март 2015 г. - 01.04.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец април 2015 г. - 07.05.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец май 2015 г. - 03.06.2015 (259 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2015 г. - 07.07.2015 (257 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г. - 19.08.2015 (259 kb)

Информация за извършени плащания през месец август 2015 г. - 07.09.2015 (249)

Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г. - 05.10.2015 (221 kb)

Информация за извършени плащания през месец октомври 2015 г. - 06.11.2015 (352 kb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г. - 07.12.2015 (261 kb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г. - 06.01.2016 (276 kb)

Информация за приключване на договор - 06.01.2016 (265 kb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9036019

Leave a Reply