Уведомление по Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти

Уведомяваме всички участници в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас”, че отварянето на пликовете с предложените цени (плик № 3), съгласно чл.69 А, ал.3 от ЗОП, ще бъде извършено на 05.06.2013 година в 10:00 часа в сградата на ДМСГД гр. Бургас, ж.к. ”Зорница”, ул. ”Урал” №1.

Д-р Пепа Ралчева
Директор на „Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Бургас“

Leave a Reply