Сдружение

Цел на проекта

Целта на проекта e ранната интервенция в подкрепа на родители на новородени деца с увреждания, новородени деца с ниско тегло; подобряване качеството на живот и превенция на социалното изключване чрез предотвратяване на изоставянето на недоносени деца и деца с увреждания на ниво родилен дом или тяхната институционализация.

Целева група

Това са децата със специални нужди, новородените деца с увреждания и новородените деца с ниско тегло.
Ние консултираме и подкрепяме родителите на деца с увреждания.
Възрастовата граница за тези консултации е от 0- до 7-годишна възраст.
Всеки месец от услугата могат да се възползват родителите на до 40 деца.

Дейности

  • Рехабилитация – рехабилитационни процедури; аналитична кинезитерапия; позиционно лечение; масаж; специализирани кинезитерапевтични техники (нервно-развойно лечение по Бобат, Кабат); рефлексно-предизвикано движение по Войта;
  • Физикална терапия – хидротерапия (тангенторна вана); Магнитотерапия, Ултразвук, Електрофореза; Йонофореза;
  • Психологическа дейност – психодиагностика, индивидуална работа с психолог, ориентирана към корекция и компенсация при деца със специални потребности; сензо-моторно обучение; сеанси по ралационна психомоторика; социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания в обществото;
  • Дейности за родители – консултация и подкрепа;
  • Осигуряване на специализирана медицинска консултация от хабилитирани лица и водещи специалисти за децата със специални нужди – диагностика, лечение, рехабилитация и кинезитерапия;
  • Участие в проекти и програми, даващи възможности за реализиране на целите на сдружението;
  • Обучение с цел подобряване квалификацията и уменията, както и изграждане на капацитет на професионалистите, работещи с децата и семействата;

Материална база

Услугата се предоставя на територията на ДСМГД „Вяра, Надежда и Любов“, гр. Бургас.

Партньори

  • Община Бургас
  • Спонсори и дарители

Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ BG05M9OP001-2.004-0001-C01

Дарения

Без помощта и даренията на добри хора и социалноотговорни компании вероятно нямаше да се справяме толкова добре. Хубавото е, че ни откриват точно такива – добри хора и социалноотговорни компании, които правят намеренията ни възможни.